Дохтурыйвалис къабсырнаыIмыр

17 Январь 2017
K2_ITEM_AUTHOR 

ЭнкихаIдыналхышджананисагъваликабагълыда. Инсаныс эн гранынвааIзизын кар джунджанводун. ДжаныкIаранкъаIваяхудманчиссазияныхьайнкъаI, инсанниулекIле не вар-девлет',не пыл, не ишкъедженбыдеш.

 

ЦIеррыйке, гьаринсанджуниджананайессиворна. МанчинасагъламийваллаинсаневукекканиыIмрекевагьаъаниешайишикеаIссылыба. КьоIдъэсыб, инсаннаджананасаламатыйваллагозетяаъас,чIырыхъыхьайнкъаIхъуваркаъасдюнйейлхъадохтуркъахову. ГьаарункъусдешобнадохтурынсанаъаIтгьаъасдакьисматваимкангьуво. ДохтурихьесаIкIелиссерраасына, ацIаалисгуджнана, йикIтемизна, рушватылхъамаIтяхдешда, хыл' сибыкна, рагьаIмнана, мурватнанаваыIмрелхъамайил'нанаинсаныккан. АгаринсаныхъадманчинсурабыджадгьаIракатбыдешхьее, манкъукедохтурихьесдеш. Манаинсанниджасатнакъаалимихьес. Манке дохтуразраилилхъасийкIал. ШакIлемангьаIшдегьааргьаъаниаддымеекъеджен.

Совет гьоIкуматкъурмишхьайлехъийгъа, ДагъыстанеешемишоохьениинсанаршинаыIмренавазиятнимеегахье юг хъувхьа.Манчикабарабарбаджананисагъламийвалилхъафыкыргьоолигибгъыл. Фельшерар, медсестрабы, акушеркабы (эмечеер) гьазирааъанучилищебыачмишау. СабаравахталегьаарчIырваллаацIааликвахъувабкаъандохтураргьазирааъанмедицинайн институт ачмишау. Мани сардангьихъагьаIракатыканаддымгьау. Шагьарбышее, районбышее, хиваршее тезе больницабы, амбулаториебы, фельшераршинийакушеркабышинпунктбыачухау. МахъаишлемишивхьесУрсиятыледжегьил' дохтурар, медсестрабы, фельшерар, акушеркабыхъабы. Лазымынмедицинайндезгагьбыхъаду. Вахт деначIырывал'бышикегьабатIанбышинсайкIыл' хъыхьа. ХъигъеечIеничIырвал'бышиноIгиыIхы. Сен -сенилейишдимединститутынсанаъаIткIорадаацIандохтураркъооккагибгъыл.

Манбышегьааъаниишинкъулайкъаджу, медниреспубликабышилхъаишлемишивхьесхъоотIалгибгъыл. МаалиджегьаъасАзарбайджаныле, Гурджистаныле, Чечненче, ИнгушетиенчевамедниреспубликабышилеДагъыстанеехъачIырынинсанарабайливухьа. ГьаIкIебабманаДагъыстане медицина артымишоохьена вахт вухьа.

ЦIаIхбышди (йихъбышди) аIреенчебдоюквандохтурар-ааIлимархъигъебчIу. Манбышеджонадараджаишбышиквакъалхымишавъу. Манбышиндобысадджуюгвалисагъмишаъа. ДоюканицIаIхбышдидохтураршинисыранеекъийнайишдаагъсаххъалКьасумовМагьаIммадАIбдураIгьманнадихворна. Гьайнидёлесийвалеманкъус 80 сен быкырхьа. Йишдиниятееыхьайнманкъуниюбилейискъассырыйн интервью «Нур» кIазетниредакциеалгъавгьуй. Анджахджанахъабкьуватдевхьайхъа гора, интервью макьалейлхъасакIалау. Геледжагъыл', Иншеаллагь, ши манкъукагорушмишивхьесынбы.

КьасумовМаIгьаммадМиххьейнихивееедикеыхьа, мааъархаIрхъыхьа. Миххьейдоюкандохтурардюнйейлхъаибхьыннахиввобна. МанчеКьарнаевСабир (раIгьматтыгъ), Рамазанов МаIгьаммад (раIгьматтыгъ), ДабузовАбакар, ДидаевГьаIджибала, А1гьмадов АIбдулнасир, АIлиевМаIгьачвамебынбыхъигъебчIу. (ДобыилдядхъыIйнбыинджимишмоохьи, няъасувгьеезакIлегыргынкъунфамилиебыхъодкудаацIадеш,- Кь. О.)

КьасумовеМаIгьаммадАIбдураIгьманнидихееДагъыстанындевлетмедицинайн институт таамау. Хил'джесенбынамана Ц1аIхни больницайнахааIрнадохтурнаишлемишхьа. МааъаришлемишехьенкъаI, МаIгьаммаддохтурееджунацIаал'бы, гьаIракатбы, гьунарбыгьагу. Манбыдагъамынсенбыыхьа. Манке сувал' токIанишихбы, поштинайаIхъ, больницайнмашинбыыхьадеш. МанкъухъадхаIм-йигъдинджалеетIасда вахт вухьадеш. БыкырниСувал'нимаIгьалынджамаъаIтманкъуниыIгьтееыхьа. ВаIшбышикаинсанаршиныIмырбыгьуваджы, йыIкьничIырвал'бышикехъувабкавъу. Къийнадманкъун до Сувал'нимагьаIлыл'ниджамаъаIтынюгвалисагъмышаъа. МааъаришлемишехьенкъаI, джегьил' дохтурджуниацIала'нидараджайл' даянмышхьадеш. ГьаIракатгьауйнацIаал', билигахтыхъаъас. МанаиккечIунамединститутниаспирантуреехъа. МантаамауйлехъийгъамедицинайниыIлимникандидатнадараджаалебтIу. Мудафия (защита) гьавъуйлехъийгъаДагъмединститутеемаъаIллимнаишлемишехьигиргъыл'. Манкъвее институте телябабышислекциебыхъаIдхъы ,больницабышеедохтурыйваллагьавъу. Теория практикаайкваалаакьагьау. ХаIддасенбынаМаIгьаммадКьасумовхаариджийлемединститтутеехъахъаIдхъасхъабыйнителябабышикваишлемишхьа. МанкъунтелябабыгьаIшдеАзиейл', Африке, Европайл', ЛатынАмерикайл' ишлемишоохьивобунбы. МанбышеджонамаъаIллимкIелиханаъадеш. Къийнабвуджишлемишехьеникафедрее, быкырнимедакадемиееМаIгьаммаддохтурыхъабхаIбнагьуIрматвобна. Манаюгнидохтурылегъайре, югнаинсан, ватанпарас( патриот) ворна. Дават-давлате, инсанраIгьматыххъааркIынни джиге, эскер хъарыйни джиге манкъвеегьаIракатыкваништыракгьаъа. МаIгьаммаддохтурйишдикIазетнар подписчик (хъаIдаххъана) ворна.

ЭнкихаIбнаманкъунабахт – джунахизан. ЫIмренаёлдашир, ушахарабджунисанаъаIтнийаIххъыл' абкIын. ГьаIшдеманбыбгьуIрматыквандохтурарвобунбы.

Нимеегашахъаб кар ацIан, хыл' сибыкындохтурарвухьее, шасманбышикедагъамийвалехъагябкIуйнкъаIкумагихьесын.

Ши мер йишдадоюканицIаIхийгъалий (йихъий), савадыкванадохтур, хизаннасаIгьыб, агъсаххъал 80 сенниюбилейкватабрикаъа!

Джанассагъваллагьооххъа! Дохтурысюгунугъурбыва тезе-тезе гьаIракатбыишееаIрзуламишаъа!

Яндекс.Метрика
We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree