Фонд «Инсанна» хыл’ачухийвалла

Ши «Нур» кIазетни гьийд хъигъечIуйни нумрабыше Сувал’ни маIгьалыл’ фонд «Инсанын» вукеккани ишиква джамаъаIт танышау. Эгьес эйхьи, ман къийна гьаIракатыква хайирысын  ишбы ыккеккан са фонд водун.

Маныд Исламни диныква алаакьада. Сувал’ни маIгьалыл’  фондын къеджен ишбы Гыл’мецIни хивни имаме АIсадуллагь гьаIджее ЦIаIхни дерайни имамыква Эл’дар гьаIджийква ераетирмишаъа. Дагъамба, касибба ешемишоохьени, дареехъа гябкIуйни  инсанаршини дердее, балее цIебба манбы авхъаахъа. Фондын джони кьул’пенчен цIеддыйн кумаг хайбы гёдхьунни инсанршис, етимаршис, инвалидаршис, кьаIсинбышис гьели. Манбыше джуваббышикваджад деш, пылыква,  одхьанни карака, палтарыква, тиклийни материалыка  гьели.

Сентябрьни вуза фонд «Инсанын» мед ЦаIхни дерайл’ баракатыкван, маIргьаматыкван мактабни ушахаршисын акция « Ушахар мактабеехъа гьазирееъэ» алгъавгьу. Манчин гыргын йишди дерайлин  хивар – Леканче гидгъыл, Куссырхъамее аххъы. Гьайни элейс фонд «Инсанни» эл’черше мактабни ушахаршис кьочIе (портфель)  савъу ва манбы битIалаъа ивийкыр. КьочIебышее ручкабы, тетрадьбы, кьаламбы, альбомбы, рызынбы, циркульбы ва медын шигыртыс лезимехьен карбы ыхьа. Ман пайбы  АцIаалин йигъ алгъайгьени йигъыл’ гьуво. АIсас манбы цIеддыйни сыныфеехъа  аIлгьаани  ушахаршис пайлемишау. Мани акциейн гьайни элейс 25 шигыртар авхъу. Мактабын кьочIебы  Гыл’мецIни, Лекни, Миххьейни , ЦIаIхни, Хьойикни, Мишлешни, ДжинаIгъни, Аттални Куссурни ушахаршис битIалау.

Сайид зас гьаман эгьес ыккан, ман акцие алгъагьасдимее гьоIкуматын деш пыл къекка.  Ман хыл’ ачухни йишди миллетни ишкарарше, джамаъатчерше ва миллетыхъа джан гёдхьанни инсанарше ташкIиляъа.

ДжамаъаIтни, маактабни маъаIллимаршини, ушахаршини, джони деккяршини, едяаршини сурале фонд «Инсаныс» баракат ва угъурбы, чини регьбераршис,  куамаг пылыква гьувойни эл’чершис  джанана сагъвалла аIрзуламишааъа! Амин!