Югунбышди аIреебын эн югунбы

ЦIаIхбышди мактаббышди аIрее Калелин йыIкьнекин мактаб, едина миз’ ва аадабият гьаIракатыква  алгъавгьани  ва артымишааъан сардан, къийна эн югни сиягьее водун.

Гьел’бедти, ман гьунарбы мактабни директорын Фергьад АIлиевын, завучын Тагьир Джанаевын, цIаIхни мизени маъаIллимайн Гуляра Аслановайн водунбы. Къийна едини мизен утагъ (кабинет)  садджу мани мактабее водун. Мани кабинете цIаIхни ааIлимаршин, язычершин, шааираршин ыIлимын , методиквайн, адабиятын китаббы водунбы. Манчиле гъайре, «Нур» кIазетын, «Лачын» журналын  подшивкабы,  дидиктик таблицабы ва медын мизен грамматика гьагван пособиябы тахчебышил’ водунбы… Манчиква маъаIллимар ишлемишоохьи, ушахаршис едини мизекен ацIаал’ гьели.

Сенис мани мактабее цIаIхни мизеква ва адабиятыква багълыданан маджлисбы илгъечIи. Калел’ни йыIкьнекни мактабни шигыртарше республикайни олимпиадабышее, конкурсбыше, фестивальбыше ахтыйн джигабы аххъаххъа.

Мед,  гьайни дёлесийвале,  мани мактабни шигырте  югун натийджабы гьагу. «Нур» кIазетни редакциейн мартни вуза  цIаIхбышди ушахаршини аIрее  «Эскерылхъан къагъыз» конкурсний ташкилау. Ман нении къайдайли илгъечIес ыккан, кIазетее одкIун ыхьа.  Конкурс хьейибле вазна адкIын.  Мани вахтни аIрее хиварше, районбышее, шагьарбышее ешемишоохьени цIаIхбышди ушахарше редакциехъа джо одкIунийн ва цIыцIауйн кагъызбы оIтираы. Майни йыIкьне редакцие манчин екунбы жюрыйн алгъавгьу. МислягьаIтеехъа хъабыйнбы, цIеббыйна джига  Калел’ни йыIкьнекни мактабни 3 сыныфни шигыртыс Кьурбанова Асиятыс гьевлес. МаIнкъее  цIаIхни мизел’ одкIунийн «Эскерылхъан кагъыз»  видеороликыква  йаIххъыляы. Асият джени маъаIллимае Айгул’ АIлиевае гьазирайы.

Майни 22-чил’ «Нур» кIазетын ишчера  Асият табрикееъэс Калел’ни мактабеехъа гьабкIун. Мани маджлисее мактабни директоре, завуче, маъаIллимарше ва дагъайдни сыныфбышди ушахарше иштыракаы. КIазетни хааIрни редакторе Байрам АIбдуллаеве, аIхреени зенгыква мактабын шигыртар, маъаIллимар табрикавъу ва абына сабаб йишонавъу джуни чыхышее . Гойне манкъвее Асият Кьурбановайс 1 джига авхъуна грамота, медаль, «Лачин» журналбы ва пылыкван кIанверт гьувы.

Гьамани джад йигъыл’ редакциейн ишчер джегьил’ шааираршиква: Раджабова Наргиз Байрамни йишека ва АIлиева Айгул’ ШаIъбанни йишеква горушмишебхьа.  Манбышда поэзия ши «Нур» кIазетни адабиятни варакьее гьихъа чапавъуна.  Айгул’ АIлиевайни ва Наргиз Раджабовайни  поэзиейс адабиятни гьаваскьарарше кьиймат гьувы  ва  редакциейн  манбышис  кIазитыква алаакьабы гьуваджен дипломбы , цIаIхбышди шааираршин китаббы ва джон шечIбы чапауйн кIазетын тезе нумрабы гьувы.  Язычее, журналисте Кьурбан Омаханове джегьил’ шааираршини поэзиейс ахтыйна кьиймат гьувы, къулайква ишлемишивхьесда йаIхъ гьаагу ва нишиле оойий ишлемишивхьес мислягьаIтбы гьувы.

Мана маджлис камерехъа ГТРК «Дагъыстанни» едини мизелин верлишбы ыккеккани журналисте Юсуф Бабаеве  цIыцIавъу ва  манкъвее  джегил’ шааираршикван интервью алеетIу.

АIхрее,  саджигеедын шикыл’бы едигарыс цIыцIаы.