Садакьа сайкIална илёйзар

Мусурманее джулхъа бирмишавъуйни хьони фарзыле гьайре, имканбы водхьее, суннабыд гьаъас лазымда водунбы.  Фарзбы быкырауй гарданадын бордж водун, амма сунна сувааббы къазамишаъас гьаагуна йаIхъ вобна.  Хизанылен, малален, девлетилен  сенис садакьа хъелес ыккан. Садакьайхъабыб гьар джура форма  вобна. Санкъвее пылыква хъели, шенисанкъвее малаква, мерункъве садакьвайс гарма аляъа, йаIхъ хъааъа, йыIгъ гивийхьи.

ГьаIдис вобна : « Садакьайхъад хаIдын – кIылин эйхьен дешки, агар ман йикIеенче гьели ыхьее». КьоIдъэсыд, гьувойн садакьа гехьани инсанылхъа гьихьараъас ыккан. Мана мукум вобна ихьес касиб, чIырына, диныкена ыIлим алебатIана джегьил’ ва мебынбы. Ман ишбышихъа фондбы ваяхуд манзикбышин имамар иляака.  МанбышикIле мана иш ваацIана ва ацIа водун шавусый ман садакьа гехьа.

АIл’гьамдуллягь, Сувал’ни маIгьалыл’  «Инсан» донан маIгьдын ишлемишехьени фонд водун. Манчин чина темизба вуккеккана иш аIхреени 3-4 сенбышди аIрее гьаагуна. Гыргыни джамаъаIтыква, диныква, спортыква алакьани ишбышее манбыше иштырак гьаъан. Манчихъа гора, инсанаршихъадыд хаIдын ыIгьтибар водун. Ишкарарше ваяхуд медын санаъаIт гьаъани инсанарше джокен садакьа мани фондеехъа хъели. Фондыныд ман касиб, чырыни, вазият дагъамни хизанбышеехъа битIалаъа.  Эгьес эхьи, ман хайир гьелен фонд гьаIкIедад ишлемишехьи водун. Манбы мыкIаалихъа, къуIмалихъва, гёгъыйхъа, мыцыхъа ил’дяакы хаIм-йигъ ишлемишоохьенбы.

Фондына хааIрна дост ва гьаммашийна кумагчий  ХыIягъни хивеенчена  Мамедов Мамедна  ШаIъбанни духайна хизан вобна.  ЦIаIхни дерайл’ни фонд «Инсанни» хааIрункъуни  АIсудуллагь гьаIджийни увгьойква, Мамедоваршини хизанын маIгьдын хайирхагь акциебы сенис 2-3 элейс алгъайгьенбы.

— Гьайни дёлесийвале  Мамед чоджее джуни хизанни вукIлеле  20 машукI хоIйина Мишлешни хивее садакьайс битIалавъу.  Аллагье манбышин садакьа кьабыляъан.  ГьаIкIедад, шахъаб кумаг ыкканан  инсанар хиваршее вобунбы. Сувааб садакьайква къазанмишаъас вааIхасынбыб кIылба дешобунбы. Садджу йикI темизда, хыл’ ачухба вухьес вуккан, — ЦаIхни дерайни имаме Эл’дар гьаIдже эйгьи.