Гъамувхьайн Йигъ ЦIаIхее

Гьар сен Рутул районни хиваршее 8-9 майил’ Гъамувхьай- ни байрамыс къадсырийн йигъынджагъбы илгъечIи.

ГьаIмагьдын джад йигъынджагъбы Сувал’ни маIгьалыл’ни хиваршее илгъечIу. ЦIаIхни йыIкьнекни мактабын маъаIллимар ва шигыртар ХаIбни Ватанни ветеранаршис гивхьуйни гьайкалысахъа хъабы, манчини гьихъа тIетI’бы гиххьы. Ушахаршини хыле даIвъийе гьабтIуйни ва йыIкьалхъа сабкIылыйни баба-дидершин шикыл’бы ыхьа. Хъийгъа манбыше даIвъийс къадсырийн шечIбы хъаIдхъы, маIънийбы гьау. ЦIаIхни хивни администрациейни хааIрынкъуни Вагиф АIлиевни ва мактабни директорни АIбдулгьаIмид ГьаIджиевни увгьойка, йишдимее джан гиххьыйн инсанар йикIел’хъавалявъий йишин бордж водун.