ГьаIджер ватанылхъа сивийкIал

Мусурманилхъа гёохьани хьони фарзбышда сайиб гьаlджилхъа гьаркlыний вобна. Гьаlдж къылмишаувъй, Кааба къавджуй, Минайл ийкырий, къайсарни динэгьлибышди зияартбышыл’ ийкырий хаlбна хошбахтийвалла вобна.

Манчина уфтанийвалла садджу мааъар ыхьайни инсаныкlле ваацlа.

Пандемие вухьайхъа гора, сабара сенбына инсанаршин махъа гьабкlыний явашхьайн. Гьайни сен махъана йаlхъ тезебанба аахъына. Манчихъа гора, махъа вуххъаlс гьаlзирувхьайнбышин сай хаlдын ыхьа. Садджу Дагъыстаныс Саудийни Аравиейн 5300 инсанысда квота гьуво. Къийна манбыше гьаlдж къылмишавъу, Аллагьни кумагыка хаахъа сивийкlал вобунбы.

Гьаlджилхъа вуххъаlнбышди сабаранбышис кумаг меценат Сулейман Керимове гьуво. Джони хаарджийква гьабкlынийнбыб кlылба вухьа деш. Манбышди  аlрайл’ Цаlхийгъалий Раlгьимов Магьаlммадраlгьимни хизанын уlзвубыб вухьайнбы. Манбы манкъуна ёлдаш Земфира баджийий сос Патимат вухьа. Гьайни йигъбышее манбы Дагъыстанейхъа сабкlыл.  Гьаlджиле хъабыйнбы Магьаlчкъалайни аэропортул’ тентенейква къаршиламишавъу.

Хаlдын шадлыгъбы Раlгьимов Магьаlммадрагьимни хизане хъийгъыйни йигъыл’ илгъечlу. Гьаlджиле хъабыйнбышиквани баракайс эл-уба сабы. Мани йигъыл’ уфтанна мавлид хъаlбхъы,  махъа сабыйнбышис садакьа гьуво.  Гьаlджил’ къаджыйни уфтанийвалике, гьауйни ыlбаадатбышике махъа сабыйнбышис гаф гьавъу.

Гьаlджершини увгьойка, мааъад къаджейнбы джуваббышика мысаджад хъелес ахаlс деш. Маана уфтанийвалла гьар инсаныкlле джукlле къавджес вуккан. Мадинайнайий Каабайна миджагийвалла, аlйне хьинне темизни замзамни хьинен дад йишди йыкlел’ гьаммашийс ахвас. Аллагьни кумагын геледжагъылиб ши мееб махъа вуххъаlсынбы.

— Гьаlджилхъа абыйнбышис гьарджура имканбы гьийгъанче гьихъа къаджы ыхьа. Аахван джигаб нимеехье темизда-текизда ыхьа. Мединее шас ойхьанан карыд кьаlрад гьуво. Ман йишди путевкейхъа аlккяа ыхьа. Йишин отель Каабайни делесвалей ыхьа. Кубаршис махъаний гьавайкlан.  Йигъни-йигъын пырада ыхьайхъа гора,  мчlейиб нейид эхьалний ыlбаадатбышис хъигъеебачlи.  Шахъад джурайда палатlкабышейид джигабы водний. Махъа ши мавлидейхъаний гьавайкlан. Са йигъыл’ Минайл’ ивийкаранкъаl, йишди эл’на са ичершина растына хъарына. Мана Къызларни районей ешемишейхьена Мишлешни хивейнчена йичи йихьа. Мана къайджы ши хаlбба шадувхьайнбы, Патимате заквани горушее увгьо.

Гьайни сен гьаlдж къилмишаъааъас  хилдже цlаlхбы гьабкlын. «Нур» кlазетин манбышда гьарна табрик гьаъа ворна. Гьаlдж Аллагье кьабыл’ гьааъаан. Авхуйни чубабышис, йичибышис маlгьабна шадвалла кьисматувхьена. Амин!