«Инсан» фондна инсафийвалла

Ши «Нур» кIазетни гьийд хъигъечIуйни нумрабыше Сувал’ни маIгьалыл’ фонд «Инсанын» вукеккани ишиква джамаъаIт танышау.

 

Эгьес эйхьи, ман къийна хайирысын ишбы ыккеккан са фонд водун . Маныд Исламни диныква алаакьада. Сувал’ни маIгьалыл’ фондын къеджен ишбы Гыл’мецIни хивни имаме АIсадуллагь гьаIджее ЦIаIхни дерайни имамыква Эл’дар гьаIджийква ераетирмишаъа. Дагъамба, касибба ешемишоохьени, дареехъа гябкIуйни  инсанаршини дердее, балее цIебба манбы авхъаахъа. Фондын джони кьул’пенчен цIеддыйн кумаг хайбы гёдхьунни инсанршис, етимаршис, инвалидаршис, кьаIсинбышис гьели. Манбыше джуваббышикваджад деш, пылыква,  одхьанни карака, палтарыква, тиклийни материалыка  гьели.Эгьес эйхьи, ман къийна хайирысын ишбы ыккеккан са фонд водун . Маныд Исламни диныква алаакьада. Сувал’ни маIгьалыл’ фондын къеджен ишбы Гыл’мецIни хивни имаме АIсадуллагь гьаIджее ЦIаIхни дерайни имамыква Эл’дар гьаIджийква ераетирмишаъа. Дагъамба, касибба ешемишоохьени, дареехъа гябкIуйни  инсанаршини дердее, балее цIебба манбы авхъаахъа. Фондын джони кьул’пенчен цIеддыйн кумаг хайбы гёдхьунни инсанршис, етимаршис, инвалидаршис, кьаIсинбышис гьели. Манбыше джуваббышикваджад деш, пылыква,  одхьанни карака, палтарыква, тиклийни материалыка  гьели.Сентябрьни вуза фонд «Инсанын» мед ЦаIхни дерайл’ баракатыкван, маIргьаматыкван мактабни ушахаршисын акция « Ушахар мактабеехъа гьазирееъэ» алгъавгьу. Манчин гыргын йишди дерайлин  хивар – Леканче гидгъыл, Куссырхъамее аххъы. Гьайни элейс фонд «Инсанни» эл’черше мактабни ушахаршис кьочIе (портфель)  савъу ва манбы битIалаъа ивийкыр. КьочIебышее ручкабы, тетрадьбы, кьаламбы, альбомбы, рызынбы, циркульбы ва медын шигыртыс лезимехьен карбы ыхьа. Ман пайбы  АцIаалин йигъ алгъайгьени йигъыл’ гьуво. АIсас манбы касибни хизанбышеени ушахаршис пайлемишау. Мани акциейн гьайни элейс 75 шигыртар авхъу. Манбышда 41  1-ъэсди  сыныфын ушахар вухьа. Мактаббышеехъа:  Гыл’мецIни -9, Лекни -3, ЦIаIхни-1, Хьойикни-1, Мишлешни-15, ДжинаIгъни -5, Аттални-3, Куссурни -1 портфельбы гьуво. Манбышиле гъайре ,чIакIни сыныфбфшени ушахаршисыд гьувойнбы. ДжамаъаIтни, маактабни маъаIллимаршини, ушахаршини, джони деккяршини , едяаршини сурале фонд «Инсаныс» баракат ва угъурбы,  чини регьбераршис, эл’чершис джанана сагъвалла аIрзуламишааъа! Амин!