Тезе сенийн цIеддыйн нугбар

ОIт’мишхьайни сен цIаIхбы­шди адабиятее тезе хаIне хъибхьы. Дагъыстанни язычершини Союзнени цIаIхбышди адабиятни секциейни мислгьаIтыква Дагъыстанни китаббы къеккани чапханее Ханпери Назировайн «ЦIеддыйн нугбар» китаб хъигъечIу. Ман ушахаршис  къадсырыйн китаб водун. Китабеехъа Х. Назировайн 27 гьыIкаейий 8 хабар эвчIу. Мани  асарбышихъад гьар джура сана-санчик икдякаран сюжетбы водунбы. Манчини аIрее гьаIйванаршини гьаIкIеедынбы, ушахаршис тербие гьеленбы, заIгьматни, аIмалбышди , табиятни, гьихъийаллани дюнйейни гьаIкIеедын гьыIкаебыйий хабарбы водунбы. МаIнкъее джен асарбы адабиятни мизени къайдайл’ одкIун. Сюжет, композиция, миз’, адабиятын приембы, лышанбы гыргыда художественный адабиятни тIабалбышиква уйгъунда хъооI водунбы. ОIт’мишхьайни сен цIаIхбы­шди адабиятее тезе хаIне хъибхьы. Дагъыстанни язычершини Союзнени цIаIхбышди адабиятни секциейни мислгьаIтыква Дагъыстанни китаббы къеккани чапханее Ханпери Назировайн «ЦIеддыйн нугбар» китаб хъигъечIу. Ман ушахаршис  къадсырыйн китаб водун. Китабеехъа Х. Назировайн 27 гьыIкаейий 8 хабар эвчIу. Мани  асарбышихъад гьар джура сана-санчик икдякаран сюжетбы водунбы. Манчини аIрее гьаIйванаршини гьаIкIеедынбы, ушахаршис тербие гьеленбы, заIгьматни, аIмалбышди , табиятни, гьихъийаллани дюнйейни гьаIкIеедын гьыIкаебыйий хабарбы водунбы. МаIнкъее джен асарбы адабиятни мизени къайдайл’ одкIун. Сюжет, композиция, миз’, адабиятын приембы, лышанбы гыргыда художественный адабиятни тIабалбышиква уйгъунда хъооI водунбы. Китабын языйн, кагъызен, джени  шикыл’быше  манн гьалед уфтан хъаъа. Талантыквана цIаIхбышда  прозаик Назирова Ханпери Таджеддинна йиш  Закаталайни районеени цIаIхбы ешемишоохьени  Сувагыл’ни хивее маъаIллимни хизанее едике йихьа. Сувагылин мактаб таамауйле хъийгъа , Ханперее Гянджайни шагьарее педагожи техникуме хъаIдхъы. Манчина диплом алебтIу хъары, Сувагыл’ни мактабее дагъайдни сыныфбышее маъаIллимана ишлемишеехьи гиргъыл’. 2003 ъэсди сен Ханпери Назирова  кочмишийхьана Дагъыстанеехъа. ГьаIшде мана джени хизаныква МаIгьачкъалее ешемишеехьи ва «РОСЭЛ» компание гьаIшде ишлемишеехьи ворна. Ханперийн адабиятылхъан аIшкь Дагъыстанеехъа хъарыйле хъийгъа ачмышхьа. Мана ушахаршини прозайква маIшкьулеехьи гиргъыл’. МанкъыIни асарбышин кьаIгьраманар, ушахар вобунбы. Ханперийн гьыIкаебы, хабарбы, меххвар «Нур» кIазете, «Лачын» журнале чапаъа гидгъыл. МаIнкъын сабара хабарбы урусни мизел МаскIавни шагьарее къайикыйни  « Урсиятни халкьбышин адабият» антологиехъа гядкIу.«ЦIеддыйн нугбар» Ханперийн чапыке къайиккыйн сифтийн китаб водун. «Нур» казетни редакциейн, цIаIхбышди язычершини секциейн, адабиятни гьаваскарарше йишда джегьил’ прозаик йидже къайиккыйни китабыква табрикееъи. Аллагье джес, джени хизаныс шадна ыIмыр гьевлена. Хыляхъа алебтIуна кьалам цIаIхни джамаъаIтни хайиреехъа ишлемишааъана. Ши маIнкъын тезе китаббы гозетяъас. Ханпери, вас ачухна адабиятеехъана йаIхъ ва угъурбы!