КIыл’ни хивеена хаIбна имааджий

Йихъбышди джаванарше аlхырейни сенбышее йиссейн хивар гьуваджесдимее, хаlдын ишбы ыккекка  водунбы. Манбыше сувал’ни хиваршее манзикбы, булахбы, инсанарше ыlбадат гьаъан джигабы абрейхъа адаччи, селлимда ахуйн някьбы сеткlейхъа саъа, зияратбышин чардахбы бадалааъа. Гыргыда ман ишбы хиваршее аахъыйни фондбышди кумагын кьеджи водунбы.Йихъбышди джаванарше аlхырейни сенбышее йиссейн хивар гьуваджесдимее, хаlдын ишбы ыккекка  водунбы. Манбыше сувал’ни хиваршее манзикбы, булахбы, инсанарше ыlбадат гьаъан джигабы абрейхъа адаччи, селлимда ахуйн някьбы сеткlейхъа саъа, зияратбышин чардахбы бадалааъа. Гыргыда ман ишбы хиваршее аахъыйни фондбышди кумагын кьеджи водунбы.

Гьайни йигъбышее Аттални хивни джаванарше  джони ватаныл’ хайиресын ишбы ыккы. Манбыше хивни гьихъийаллан горханабы сеткlейхъа сау. Шагьарейнчейий Бабаюртни бинайле гьабкlынни  джегьилерше саджигейхъа сабы мана иш вукку.  Манбыше цlедда диракбы кlяъу сеткlа цlыцlау.ьайни йигъбышее Аттални хивни джаванарше  джони ватаныл’ хайиресын ишбы ыккы. Манбыше хивни гьихъийаллан горханабы сеткlейхъа сау. Шагьарейнчейий Бабаюртни бинайле гьабкlынни  джегьилерше саджигейхъа сабы мана иш вукку.  Манбыше цlедда диракбы кlяъу сеткlа цlыцlау.Фондни хааlрынкъуни Надир Аслановни увгойка,  фыкрее аххъыйн ишбы ыккейсдимее, гьаlзирувхьайн хаlдда сенбыний. Шаца гьаъан ишбы хаlдда ыхьайхъа гора,  манчидхъа усулувка деш. Гьайни сен шас мана иш быкырааъас кьисматувхьана. Манчиле савагьийда, имааджейхъа хъигъебчlыйни джаванарше хивни йыlкьнедин йиссее хъыхьайн токlан диракбы тезенчиква бадалау. Манчилхъа ишихен фанарбы гиватхын. Аттални хивейхъа машинена йаlхъ дешда. Гыргыда лазымын мал джаванарше йикьаlл’ гьаххъы. Манбыше, дагъамийвал’бышихъа ил’дяакы, хилелхъа алябтlына иш аlхырейхъамее быкыравъуна. Гьини элеес хивейхъа ишлемишувхьес 15 джаван гьаркlын. Н. Аслановни джувабышихъа гора, хивыхъад гьаъасын ишбы хаlдда водунбы. Манбы гьаъасдимее хаlдын кумаг ыккан. Манчихъа гора, манбыд фондейхъа пыл садылетти, кlылда-кlылда къаджесынбы.Аттални хивын джаванар имааджейхъа цlебба деш хъигъебчlу. Шацаб манбы хивеехъа ишбы къаджес гьабкlын вухьа. Манке манбыше  йиссейна манзик абрейхъа хъавалявъу. Хиваршее ишлемишехьени фондбышди ишбышис джамаъаlтбышиныд ахтына кьиймат гьооли, няаъас увгьое манбышее къийна хиваршис лазымын ишбы ыккекка водунбы.