ГьоIкуматын садибын имтаIгьанбы хъели

Майни 28-чил йицIыссадэсди сыныфни шыгыртарше урусни мизекена ГьоIкуматна садибна имтаIгьан хъуво (ЕГЭ).

11 сыныфна аттестат алябтIуйниме, урусни мизекена имтаIгьан мутлякь хъевлесди имтаIгьанбышда са вобна. Аттестат алябтIуйниме, мани предметыке кIыл’ба увгьо 24 бал сааъас  вуккан. ЧIаIрана аттестат алябтIуйниме, кIыл’ба увгьо 70 бал лазымувхьес. Урусни мизекен гьоIкуматни садибни имтаIгьанын натийджебы гыргыни ааIли мактаббышеехъа иккебчIесдиме ваджибда. АаIли мактаббышеехъа  ивчIуйниме 36-чиле даахъан балбы ихьес караъалес  деш.

Урусни мизекена имтаIгьанна иш кьоIни вариантыке ибаратба, манчини гьаарынчеехъа 27 тапширыгъбы гидхьу. ЦIеддыйни суралхъа  джитIани джаваббышикан  26 тапширыгъбы гядкIу. КьоIдъэсди сурал’   са тапширыгъ аIтрафлы джавабыкани сочинениейква багълыда. ИмтаIгьан хъооленкъве текст хъаIдхъы манчини гьаIкIеедын джун фыкырбы окIанас ыккан. 150 джуваббышиле кIыл’данани ишис кьиймат гивийхьи деш.

ИмтаIгьан хъувойнбышикIле  манчин джаваббы июнни 14-чилхъассе ацIахьесынбы. Хъийгъийна имтаIгьан шыгыртарше майни 31-чил хъевлес. Мани йигъыл’  манбыше базовый ва профильни математикайкен джон ацIаал’бы ёхламишаъас.