Хорагбышда устад, цIаIхбышда Набат

Дюнйейни акьвал’ хаlдда санаъаlтбы водунбы. Маъаlллимар, дохтурар, инженерар, шофирар, механизатора рва мебынбы. Манчини аlрайл’  дайикьна джига хорагчее авхъаахъа.

Манбышди санаъаlтни йигъыхъад хаlдын таарих дешин. Хорагчершин йигъ 2004-ъэсди сен аlрайлхъа хъады. Манке дюнйейлни хорагчерше октябрьни 20-чил’ джон байрам  алгъагьас кьарарейхъа хъабы.

Хорагчийн санаъаlт югун ихьейид, амма ман санаъаlт гьаъас ахаlнбы хаlбба дешобунбы. Къийнийна йизда гаф  хорагбышди ахтыйни дараджайквана устад Гьаlджиева Набат Джуlмайни йищени гьаlкlеена вобна.

Набат баджий цlаlхбышикlле югра ейца ворна. Къийна маlнкъе гьаlзирауйн хорагбышин дад хаlббанани цlаlхйелершикlле ацlан. Маlнкъе джени дестейква саджигее хаlдда дават –давлатбы аширмишау. Маlнкъыни хаlбвалика одхьуний гьаlзирааъани дестейн, инсанаршини аlрайл’ хаlбна гьуlрмат къазанмишавъу.

Мана Цlаlхыйни хивее едике йихьа. Мани вахтал’ хивее воохьени инсанаршихъаб иш девхьайхъа гора, хаlббананбы  Къах районни Агъйезийни хивеейхъаний  кочмишоохьи.  Кочмишувхьа аlлгьаанбышди джаргее Набат баджеевана  хизаныб вухьана. Джумаl дайейий Айше халее кочыка абкlынни джигее тезел’банба юрд абчы. Манбы узюмлийни савхозее ишлемишоохьи гибгъыл. Чалышмишувхьайнбы ушахар къелилхъа хъааъас, манбы дурустни йаlххъылхъа абчес.

Набат баджее йикlел’ хъаляъа: «Шахъаб хаlбна хизан вухьа. Мол’ни ушахаршин аlрее зы хааlрна йихьа. Манчихъа гора, зы гьам деккина, гьамыр едина кумагчий йихьа. Манбы мичlейдийле эхьалийлхъамее тlымлени багъбышейний ишлемишоохьи. Хаъана  иш зыний гьааъана. Мактабейнче хъарымее, ушахаршис одхьунийний гьелен, манбышилхъа мугъаетний ейхьена. Кьаlсинбы чоlлейнче хъавалессе,  манбышис одхьунийний гьаlзираъан. Мункум вобна, хорагчийлхъан гьавас гьаманке гидгъыл ихьес».

Мактаб быкырауйле хъийгъа, мана тlымылени багъбышее ишлемишийхьа. Амма маlнкъыни увгьойка, манке джехъад геед авазыкван сес ыхьа. Манчихъа гора, фыкрее геледжагъыл’ артистийвалла гьавъуй вухьа. Амма хаабынбышее ман санаъаlт гьаъас гьадсыр деш. Гойне хьиннед, даватбы гьаумее, фыкыр бадалувхьана.

1983-ъэсди сен Набат баджийс джена хизан къурмишааъас кьисматувхьа. Маlнкъее Гьаlджиев Аlсаддулагьыка уфтанна, абрыквана, хизан гьавъу, кьоlйре ушах чlакlы хъавъу. Сабара гагьна Агъйезее ешемишувхьайле хъийгъа, мееб  Дагъыстанейхъа сабкlыл.

Магьаlчкъалайни шагьарейхъа хъарыйле хъийгъа, мана джурабаджура джигабышее ишлемишийхьа. Гьаlшде мана доюкана хорагчий ворна. Шакlле мана экlра-экlра даватбышее, югни маджлисбышее къейджена.  Набат баджий мани санаъаlтна хааlрна устад йихьай, йиджее хъодхьурийни, хъеджийни дадаквани хорагбышике ацlахьес эйхьи. Мани хорагбыше инсаныс лезет гьели, иштагьа ачмишааъа.

Мана хорагчийле гъайре, гьамыр йикl ачухна инсан ворна. Гьаммаше йишди эл’ни инсанаршис кумаг гьелес гьаlзирра ейхьи. Йихъбышин шадлыгъбы кlыл’ни хаарджийка алгъагьасдимее джеке ахаlн кумаг гьелен.

Йишди редакциейн, Набат баджийка саджигее мани санаъаlтыс къуллух гьааъан инсанар джони аlзизни байрамыква табрикааъанбы. Вушда иш гьаммаше югни маджлисбышис къабсырна вухьена.