Шагьидаршис къадсырыйн китаб

Августни 31-чил’ Закатала районни Сувагыл’ни хивни йыIкьнекни китабханее цIаIхбышди шааирни АIбдураIгьман УIмаровни китабын «Сувагылин игит дихбы» презентацие илгъечIу.  Мани маджлисее 40 аваркьыл’ни инсанарше иштыракау. Джони аIрее мактабна директор, нумаедейна садры, маданиятни марказын ишчера, шагьидаршин деккяр, едяр вухьа.

АIбдураIгьман УIмаров (УлуцI­аIхий ) дойиквана цIаIхбышда шааир ворна. Манкъвее ёкьудле поэзиейн китаббы : «Суван тIетI», «Сурак’ авхуна ыIмыр», «КIарын тюльпан», « Сувагылин игит дихбы» одкIун. ЦIеддыйн хьебыдле Дагъыстанее чапыке хъигъечIу, ёкьудъэсын Азербайджан. Сабара УлуцIаIхийн шечIбы медни мизяаршилхъа сакIалау  ва манбы чIакIни адабиятни антологиебышеехъа гядкIу водунбы. Ёьудсана китаб УлуцIаIхее джуни пылыка чапау. Манкъус не гьоIкуматни сураке, не ишкараршини сураке мани ишее кумаг хъетIу деш. Анджах ман китаббы манкъвее миллетис одкIун ва миллетни таарыхыс, маданиятыс, мизес къадсыр.

Китаб « Сувагылин игит дихбы» Къарабагъни даIвъийе гьаIбтIуйни ва иштырак гьауйни Сувагил’ни хивни джегьилершис кьадсыр водун. Мани китабее гьар шагьидни гьаIкIеедын очерк ва шикыл’ гьувы водунбы. Адабиятни гьваскараршис манкъун китаб гейд кьабыл’хьа ва ахтына къиймат гьуво.  УлуцIаIхийни ыIмрени ва творчествайни гьаIкIеедын чыхышбы маджлисеехъа сабыйни инсанарше гьау. Шагьидаршини деккярше, едярше шааирыс хыллийн ыIмыр ва джанана сагъвалла аIрзуламишавъу.

МаIгьдын гьаIдисабы сейракда гьаIшде эхьи. Югданий ихьес, агар мани китабни презентациее Азербайджан ешемишоохьени цIаIхбышди ватанпарасарше, джамаъаIтын ишбы ыккеккани инсанарше, шааирарше, ааIлимарше, маданиятни ишчерше иштырак гьауйнхьий. МислягьаIт девхьай ваойкIанни инсанни заIгьматыс кьиймат гьидёвуй , йишди миллетын хаIдын саIгьф водун. Таарыхын гыргын кар джигайлхъа савахтал’ хъаляъасын. Гыргына инсан дюнйейле аIл’гьаасда, анджах китаббы, шааирын до таарыхе асырбына ахвасын.

АIбдураIгьман чодж, вас Аллагье джанана сагъвалла гьевлена . Йигъна кьалам джамаъаIтни хайиреехъа ишлемишивхьена! Ши сергьатын джуравъэйиб, гьаммаше вака саджигее вобунбы .