Пушкинын ва урусни мизен йигъ

2024 сенни июнни 6-чил машгьур урусни шааирын Александр Сергеевмч Пушкинын едике ыхьайн 225 сен гяцIы. Гьайин сен Россиейни Федерациейни Президентни фирманука доюкани урусни шааирын сен эълан гьау.

Пушкине одкIунийн асарбы йишди ыIмырей шаква янашеда гьойгьар. Манкъуни китаббыше хаIр-кIыл’на, джурбаджур миллетбышин элчиер, джурбаджур динбышис ыIбадат гьааъанбы саджигэйхъа сааъа. Геллесди вахтал’ ПушкиныкIле урусни адабиятыс диб гиххьынава эйгье. Манкъун асарбы менни мизаршилхъа сакIалаъас нимее дагъамда ыхьейид, шааирыхъаб джуни асарбышин гьаваскарар дюнйейни гьар сурал’ вобонбы. Манкъуни меххваршиква ши кIыл’валике танышоохье. ШакIле А. Пушкинни шечIбышин хаIддананбы йикIеке ацIа.
ЦIаIхбышди шааирарше, язычерше, адабиятчерше доюкани урусни шааирни творчествайлхъа хаIбна фагьым гьооли вобна. Пушкинын сабара асарбы,меххвар,шечIбы Селим ДжаIфарове, Гьарун Ибрагьимове, Дабыз Шавкате, АIбдыраIгьим Дадашеве, Валегь Гьамзате, Кьурбан Омаханове ва мебынбыше ед’ни мизелхъа сакIалау.
Саша Пушкин 1799 сенни июнни 6-чил МаскIав едике ыхьа. Совет гьоIкуматни вахтал’ ин байрам Пушкинни поэзиейн байрам хьиннений алгъайгьен. Манчис гьаммаше гыргынбыше хаIбна фагьым гьооле вухьа. ГьаIшдилед Пушкинни поэзиейн байрам гейд уфтанда илгъечIи. Манчис гыргыни Россияйн статус гьуво. АIдатылхъа гидхьуйн хьинне, мани йигъыл’ аазырбышиква инсанар манкъуни асарбышилхъа кIыргяххъас Пушкинни Сувабышеехъа ва Михайловни хивеехъа сабайле. Манчиле савагьийда байрамей музыкантаршед, артистаршед иштырак гьаъа. ГьаIшде йишди оIлкае Пушкинын йигъ гьар сен алгъайгьи. Шааирни едике ыхьайни йигъыс гьоIкуматын статус1997сен, А. С. Пушкинын 200 сен быкырхьайнкъаI гьуво.
Урсиятни гыргынанкъаI хьинне, Дагъыстанэйид Пушкинни едике ыхьайни 225 сенийс къадсырыйн байрам тентенейква ыккы. Хусусан, июнни 6-чил Расул Гьамзатовни доюл’ни Милли китабханэй машгьур урусна шааир Александр Сергеевич Пушкин едике ыхьайни 225 сенийс къадсырыйн китаббышин ва шикыл’бышин гьагуй ыхьа. Манбы дюнйейл’ доюкани пушкинисте Шамил’ Гаммадове ашкарау. Манкъуни коллекциее машгьур классикни асарбышин аазырий хьодваIщеле агъаллан томбы водунбы. Манчини аIрее некки кьийматукан экспонат шааире 1837 сен чапыке къайиккыйн шечIбышин роман «Евгений Онегин» водун. Китаб Ш. Гаммадовусхъа Дагъыстанни маданиятни фондни хаIрынкъе Луиза Гавриловае хъуво.
Манчиле гъайре, республикайни гыргыни муниципалитетбышее А. С. Пушкинни творчествайка алакьанан конференциебы, поэзиейн хаIмбы, тамашебы илгъечIу.