Сечкибышис гьаIзирба вобунб

Мартни вузани 15-17 чил Россиейни президентын сечкибы илгъечIес. Къийна манчисын гыргынанкъаI гуджнакван гьаIзирийваллабы ыккекка водунбы. Мани сардан Рутул районни сечкибышди комиссиейныб хаIбна иш вуккекка вобна.

Къийна сечкибы кьулайква ыккейсдимее, районедын гыргын мантакьабы абрелхъа адчы водунбы. Мантакьабыше комиссиейн уIзвубы савъу вобунбы. Манчиле гъайре сечкибышее нагьаIкьийваллабы гьидясрасдимее манчис назарат гьаъасын техникIад ишлемишехьен.
Рутул районни сечкибышди комиссиейна хааIрна Садиг АIбдулезизовни увгьойка, сечкибышди мантакьабышейхъа сес гьелес абыйни инсанаршихъад мани йигъыл’ нишикенаджаб дагъамийвалла вухьес деш. Комиссиейни уIзвубыше манбышис гьар карее кумаг гьелесын. ЦIеддыйни йигъыл’ сес гьелес даIвхыйнбыше, чиле хъийгъыйни йигъыл’ аблесын имканбыд водунбы. Президентын сечкибы хьебыдле йигъна илгъечIес.
Сечкибышди йигъбышил’ Рутул районее 47 мантакьа ишлемишхьес. Манчин 38 районни хиваршее, 8 районни Бабаюртни бинабышил’, сайид Кочубейни къышлагъбышее аахъы водунбы. Гыргыда манбы мичIейдийле ачухда ихьес..
Манчиле гъайре С. АIбдулезизове гьайни делейсвалее сечкибышди мантакьабышди комиссиейни уIзвубыше сес гьелес аблесди инсанаршиква гьийгъанче гьихъа алгъавъуйни горушбышикер йишонхьана. Манкъуни увгьойка, горушбышиле джо разийба авху. Манбышда гыргына сесбы гьелес аблесынбыва эйгьи.
Калел’ни хивее ишлемишехьени №1243-ъэсди мантакьайс хаIбвалла МагьаIммадаIлий АIлиеве гьааъа. Сесбы гьелен мантакьа хивни йыIкьнекни мактабе водун. Сесбы гьелессе гьихъа мантакьайн ыккыйни гьаIзирийвалике манкъве ши дёлесвалейнче танышааъанкаI увгьойн: «Сабара вахтна гьихъа мантакьее районейнчен комиссия ыхьа. Манбы къаджейнчике разийба авху. Ши къавджуйни гьаIзирийвалис манбыше ахтына кьиймат гьуво. Комиссиейн уIзвубыб илгъечIесди сечкибышис гьаIзирба водунбы. Рутул район республике марказыле аIкьанани районбышди джаргее водун. Къийна районее 15 000 авабкьырыйн сесбы гьелесди ешбышейхъа гьибхьырыйн инсанар вобунбы. Къийнийни йигъыл’ манбышин сабарабы республикайле къырагъыл’ ешемишоохьи. Манбышихъадыд онлайн сечкибы гьелесын имканбы водунбы.
Сечкибышее иштыракауй йишин бордж водун. Дора гыргыба саджигейхъа сабы, уфтанда ман бордж хъелес.